fbpx

Van harte welkom bij de aanmeldpagina voor de intake coach

Fijn dat je wilt toetreden tot het ecosysteem van Mindkraft. Je wilt gaan bijdragen aan de ontwikkeling van Buitengewone Ondernemerskracht bij onze klanten.

Coaches beoordelen de intake van Mindkraft met een 9,3

We kregen gemiddeld een 9,3 van recent geïnterviewde coaches, waaronder een 9,8 voor de kwaliteit van het intakegesprek.

 • To the point, scherp, analytisch (Bernadette)
 • Ik kreeg er energie van (Judith)
 • Fijn en open gesprek, steekhoudende structuur (Martin)
 • Ruimte voor eigen kleur en inbreng (Merle)
 • Vertrouwen, openhartig, onbevooroordeeld (Ivo)

Meld je hier aan:

Op deze pagina vind je wat nodig is om je aanmelding voor de uitgebreide intake te voltooien:

 1. Registratieformulier Intake Coach
 2. Algemene Voorwaarden voor Partners
 3. Toelichting impact AI-programma

Na ontvangt van de betaling van je eenmalige bijdrage in de kosten van de intake (€ 99,- excl. BTW), krijg je per e-mail de bevestiging en een link naar de afsprakenpagina. Hier kun je een afspraak inplannen voor het intake gesprek. We rekenen verder alleen een commissie over de omzet die je via ons krijgt en je betaalt geen vaste maandelijkse kosten (zie de Algemene Voorwaarden).


1. Registratieformulier Intake Coach


2. Algemene Voorwaarden

Mindkraft en Coachhunter zijn activiteiten en geregistreerd handelsmerken van Inspirenza B.V. (venture van Infinidea B.V.) en zij hanteert de volgende Algemene Voorwaarden voor Partners.

Mindkraft / Coachhunter

Shared Service Center Infinidea
WTC Utrecht
Stadsplateau 7
3521 AZ  Utrecht
Kamer van koophandel: 17165884

Samenvatting

Mindkraft is een ecosysteem voor ondernemende professionals in verandering, zij bemiddelt tussen gebruikers (o.a. ondernemers) en partners (o.a. coaches en contentmakers). Over de waarde van de bemiddelde omzet wordt een commissie doorberekend aan de partners. 

Coachhunter matcht gebruikers (o.a. ondernemers) met partners (o.a. coaches en mentors)

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan:

Algemene voorwaarden:
deze algemene voorwaarden.

De vennootschap:
Inspirenza b.v. (hierna ‘Mindkraft’ genoemd)

Partners:
coaches en contentmakers, die via een door Mindkraft beheerd ecosysteem mentoring, coaching, content en events aanbieden aan gebruikers

Gebruikers:
de natuurlijke personen of rechtspersonen die mentoring, coaching, content en/of events afnemen via Mindkraft. Gebruikers zijn klanten van Mindkraft.

Diensten:
de door Mindkraft aangeboden diensten, bestaan uit de intake van partners, het matchen van gebruikers en partners aan de hand van matchingscriteria en het verrichten van administratieve handelingen namens gebruikers en partners. 

Sites:
de door Mindkraft op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke sites op mindkraft.academy, getmindkraft.com, mindkraft.eu, coachhunter.nl en thecoachhunter.com.

Artikel 2 algemeen

2.1
deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Mindkraft aangeboden diensten, voor de levering waarvan Mindkraft en partners een verbintenis aangaan en op alle overeenkomsten tussen Mindkraft en partners.

2.2
afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3
toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van partner wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen.

2.4
indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Mindkraft en/of partners in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.5
Mindkraft heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen en op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. Wijzigingen en/of aanvullingen treden in werking op de datum die bekend wordt gemaakt op de sites en via e-mail aan partners.

2.6
Mindkraft heeft te allen tijde het recht om, zonder opgaaf van redenen, diensten te wijzigen. 

2.7
het is partners ten strengste verboden om (persoonlijke) gegevens van gebruikers aan derden te verstrekken, te kopiëren en/of over te nemen naar een eigen database of voor eigen exploitatie te gebruiken. Indien van toepassing: toegang tot de (gegevens van de) gebruikers is voor partners strikt beperkt tot degenen die bij de partner belast zijn met het bekijken van de gebruikers en als zodanig bij Mindkraft zijn geregistreerd.

Het gebruik van de (persoonlijke) gegevens van gebruikers is, indien van toepassing, beperkt tot de gegevens die de gebruiker zelf na bevestiging op een contactverzoek van partner via Mindkraft aan partner ter beschikking stelt. Dit gebruik dient beperkt te blijven tot het doel waartoe de gebruiker het contactverzoek beantwoordde. 
Misbruik leidt in alle gevallen tot directe verwijdering van de sites terwijl de aan het misbruik verbonden kosten zonder aankondiging bij partner in rekening zullen worden gebracht.

2.8
voor partner(s): derde partijen die gebruik maken van de technologie of diensten van Mindkraft, geldt dat er aanvullend op deze algemene voorwaarden specifieke samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten tussen partner(s) en Mindkraft en waar nodig tevens aanvullende data-uitwisselingsovereenkomsten of verwerkersovereenkomsten worden opgesteld.

Artikel 3 aanbieding en overeenkomst

3.1
alle aanbiedingen van Mindkraft zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Mindkraft heeft het recht om zonder opgave van redenen deelname niet te accepteren.

3.2
de overeenkomst met Mindkraft is definitief zodra de partner de bijdrage aan de intakekosten heeft voldaan en de toelating door Mindkraft schriftelijk is bevestigd. Eventuele aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst dienen schriftelijk door bevoegde vertegenwoordigers van partijen te worden overeengekomen.

3.3
als gevolg van de overeenkomst maakt de partner op haar media de samenwerking bekend middels het plaatsen van een digitale zegel “registers coach”.

Artikel 4 prijzen, commissie, start, betaling 

4.1
de vermelde prijzen voor de bijdrage aan de intakekosten zijn in euro’s, exclusief btw en af te dragen commissie is een percentage over de door partners aan gebruikers geleverde diensten. Mindkraft behoudt zich het recht voor tarieven aan te passen en zal de partner daar tijdig over informeren via e-mail. De meest actuele prijzen en percentages zijn terug te vinden op de site.

4.2
De bijdrage aan de intakekosten voor een intake-interview, verwerking van een intakevragenlijst, de opmaak van een profiel en de opname van het profiel in de backoffice, dient door de partner vooruit te zijn betaald. De betaling is niet-restitueerbaar. Mindkraft stuurt hiervoor eenmalig een factuur, welke met diverse betaalmethoden (iDeal of creditcard)betaald kan worden.

4.3
De af te dragen commissie wordt berekend over de waarde van alle leveringen die voortkomen uit de succesvolle matches tussen gebruikers en partners die door Mindkraft worden gemaakt. Zowel initiële, als opvolgende leveringen van diensten. De commissie wordt berekend en verrekend met de overeengekomen tarieven van de partners. 

4.4
De hoogte van de af te dragen commissie is afhankelijk van de mate van medewerking aan het AI (Artificial Intelligence) programma van Mindkraft. Medewerking wordt periodiek getoetst. Zie bijlage (onderdeel 3) voor de actuele percentages en toelichting op het AI-programma.

4.5
Mindkraft brengt de door de partner af te dragen commissie periodiek in rekening door middel van een creditnota en verrekent dit per direct met de opbrengsten van de in de onderhavige periode door de partner geleverde diensten.

4.6
Het saldo van omzet minus commissie wordt periodiek overgemaakt op de opgegeven bankrekening (IBAN) van de partner. Ter verificatie van de bankrekening kan een 1 cent transactie worden uitgevoerd.

Artikel 5 aansprakelijkheid

5.1
Mindkraft spant zich in om gebruikers te werven en te matchen met partners. Dit gebeurt op basis van persoonlijke voorkeuren en behoeften van gebruiker, gebaseerd op zijn zelfevaluatie en op beoordeling van een mentor. Mindkraft accepteert geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor de matching of de consequenties daarvan door de partner.

5.2
de totale aansprakelijkheid van Mindkraft wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal een bedrag gelijk aan de vergoeding die partner aan Mindkraft verschuldigd is onder de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend die schade verstaan die in een direct en onlosmakelijk verband staat met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

5.3
de aansprakelijkheid van Mindkraft voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en enige andere schade dan die bedoeld in artikel 5.2 is uitgesloten.

5.4
Mindkraft aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de diensten door partners of gebruikers en voor alle mogelijke gevolgen daarvan. Partner vrijwaart Mindkraft voor alle eventuele aanspraken van derden, inclusief gebruikers, in verband met de uitvoering van de werkzaamheden door de partner.

5.5
voor de inhoudelijke relatie tussen gebruikers en partners, het coachen zelf, zijn de voorwaarden van de partner van kracht.

Artikel 6 beëindiging

6.1
de overeengekomen dienst kan doorlopend worden afgenomen door de partner. De opzegtermijn is 1 hele kalendermaand. Partijen dienen dit schriftelijk (e-mail is voldoende) kenbaar te maken. 

6.2
Mindkraft zal wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie van overeengekomen entreegelden of commissies zijn gehouden.

6.3
Mindkraft kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien partner al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van partner faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

Mindkraft zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding of compensatie zijn gehouden.

6.4
de partner is verplicht na opzegging om de overeengekomen en reeds ingezette werkzaamheden voor gebruikers af te maken. Mindkraft is verplicht de overeengekomen en naar tevredenheid uitgevoerde werkzaamheden te vergoeden. Uitzondering hierop zijn wanprestatie door de partner en/of overmacht.

6.5
de partner is verplicht direct na opzegging het “registered coach” digitale zegel van haar media te verwijderen.

Artikel 7 overmacht

7.1
geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming. 

7.2
wanneer de overmachtsituatie langer dan 30 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 8 intellectuele eigendomsrechten

8.1
alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van diensten, producten en materialen, in verband met de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst, blijven berusten bij de originele rechthebbenden. Voor zover partner Mindkraft ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst voorziet van materialen waarop derden rechten kunnen doen gelden, vrijwaart partner Mindkraft tegen elke rechtsvordering uit hoofde daarvan.

8.2
het is partner niet toegestaan om (delen van) diensten van Mindkraft te kopiëren, na te (laten) maken en/of bouwen.

Artikel 9 bescherming persoonsgegevens en privacy statement

9.1
Mindkraft handelt conform de eisen die de AVG: algemene verordening gegevensbescherming stelt en zoals die van toepassing zijn per 25 mei 2018.

9.2
Mindkraft hanteert een privacy statement voor het gebruik van de site en zijn diensten. Het meest actuele privacy statement is terug te vinden op www.mindkraft.academy/privacy.

Artikel 10 onderhoud

Mindkraft is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking de site, het systeem (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Mindkraft te verrichten aanpassingen of verbeteringen van het systeem, zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding van de partner jegens Mindkraft ontstaat.

Artikel 11 toepasselijk recht en geschillen

11.1
de overeenkomst tussen Mindkraft en partner wordt beheerst door het Nederlands recht.

11.2
de geschillen welke tussen Mindkraft en partner mochten ontstaan naar aanleiding van een door Mindkraft met partner gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch in Nederland.

Versie : januari 2021


3. Toelichting impact AI-programma


Waarom AI?
De huidige manier om via platformen en zoekmachines een geschikte coach te vinden voldoet niet en al zeker niet voor de complexiteit bij ondernemers. Zij hebben vaak een samengesteld probleem, dat bestaat uit zowel persoonlijke en zakelijke factoren.

In onze visie is de juiste match tussen klant en coach een key succesfactor voor alle partijen (Klant, Coach en Mindkraft). We gebruiken AI om de beste match te maken tussen ondernemers en coaches en content. We streven naar een 4,5 tot 5 sterren waardering door klanten en coaches. 

Hoe werkt het?
AI, zoals wij dat gebruiken, werkt door patronen te herkennen uit data-analyse. In de context van matching gaat het bij ons om het steeds beter kunnen voorspellen van de uitkomst bij verschillende scenario’s. In het kort: Welke keuzes leiden tot welke resultaten voor onze klanten.

Wat verwachten we van de coach?
We verwachten dat onze coaches matches en sessies helpen valideren. Hiermee lever je input (data) voor het leerproces om te komen tot beter voorspelbare resultaten van matching. Dit bestaat uit:

 • Waardering van de match en de sessie
 • Validatie van het resultaat van de match en de sessie
 • Keywords over het verloop van de sessie (o.a. welke onderwerpen zijn besproken, welke technieken gebruikt)
 • Testen van vroege versies van de matching met AI

Wat is de impact voor de coach?
We streven ernaar om dit zo efficient mogelijk te doen met een digitale checklist, die na iedere sessie wordt ingevuld. Dit neemt ca. 5 minuten in beslag. De klant doet dit ook.

In de tabel staat het medewerkingsniveau AI (onderdeel van de Algemene Voorwaarden). We hebben je inspanning gekoppeld aan een korting op de commissie. Bij volledige medewerking krijg je de meeste korting en draag je 8% van de omzet die je via Mindkraft krijgt af. Werk je niet mee, dan draag je 15% commissie af.

Niveau medewerking
AI programma
Volledige 
medewerking
Gedeeltelijke
medewerking
Geen 
medewerking
Af te dragen commissie8%12%15%
Validatie van matching en
sessies gebruikers
– Waardering
– Validatie resultaat
– Geoptimaliseerde transcriptie
– Alfa + Beta testing AI
– Waardering
– Validatie resultaat
– Verkorte transcriptie
– Waardering (verplicht)

De impact in tijdbelasting is klein en de winst die we kunnen behalen voor alle betrokkenen erg groot.

Chat openen
1
Hulp nodig?
Hi, hoe kan ik je helpen